Logg inn

Innholdet på denne siden er markedsføring

Ved beregning av NAV (net asset value) er det tatt hensyn til påløpt fast forvaltningshonorar.

Borea Rente

Borea Rente er et UCITS-fond som investerer i obligasjonslån utstedt av norske banker og finansinstitusjoner. Fondet skal tilby våre investorer god likviditet og lav risiko, og har siden oppstart i oktober 2016 levert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 3,5% for andelsklasse institusjon, og 3,3% for andelsklasse A.

 • Minsteinvestering i andelsklasse A: 1.000.000,-
 • Minsteinvestering i andelsklasse Institusjon: 20.000.000
 • Fondet er åpent for tegning og innløsning siste bankdag i hver uke.

Fondets investeringsstrategi

Fondets målsetning er å levere en avkastning som overstiger renten på bankinnskudd med 1,5% over tid. Borea Rente investerer i lån med lav kredittrisiko utstedt av norske banker og finansinstitusjoner. Fondet fordeler investeringene sine på senior lån, ansvarlige lån og fondsobligasjoner. For å ivareta likviditeten i fondet vil vi alltid ha en andel bankinnskudd.

Vi liker norske banker

Norske sparebanker har de siste 200 årene vært viktige bærebjelker i samfunnet. Samtidig har bankene vært gode på effektivisering, og har i lang tid levert solid avkastning. Til tross for lave renter, fortsetter bankene å levere gode resultater, kombinert med lave utlånstap.

Ikke bare er norske banker veldrevne og leverer gode resultater: de siste ti årene har bransjen bygget opp betydelig egenkapital, og fremstår i dag godt rustet til å stå imot tap. Størsteparten av utlånene til sparebankene skjer i form av boliglån, med moderat belåningsgrad og historisk lave tap.

Fondets rammer

For nærmere detaljer vennligst ta kontakt med oss på post@borea.as eller se fondets prospekt.

Kontakt Borea Asset Management AS for mer informasjon om fondet.

Nøkkeltall:

Oppstart for fondet var 28. oktober 2016.

Ved beregning av NAV (net asset value) er det tatt hensyn til påløpt fast forvaltningshonorar og variabelt forvaltningshonorar. I Borea Rente har vi tegning og innløsning hver fredag.

 • Borea Rente, InstitusjonellVerdi
  NAV DENNE MÅNED 1033,58
  AVKASTNING DENNE MÅNED 0,38 %
  AVKASTNING DENNE MÅNED, REFERANSEINDEKS 0,43 %
  AVKASTNING HITTIL I ÅR 2,10 %
  AVKASTNING HITTIL I ÅR, REFERANSEINDEKS 1,85 %
  AVKASTNING SIDEN OPPSTART 23,09 %
  AVKASTNING SIDEN OPPSTART, REFERANSEINDEKS 213,26 %
 • Borea Rente, Andelsklasse AVerdi
  NAV DENNE MÅNED 1024,20
  AVKASTNING DENNE MÅNED 0,36 %
  AVKASTNING DENNE MÅNED, REFERANSEINDEKS 0,43 %
  AVKASTNING HITTIL I ÅR 2,01 %
  AVKASTNING HITTIL I ÅR, REFERANSEINDEKS 1,85 %
  AVKASTNING SIDEN OPPSTART 22,15 %
  AVKASTNING SIDEN OPPSTART, REFERANSEINDEKS 213,26 %

Dokumenter