Logg inn

Innholdet på denne siden er markedsføring

Borea Asset Management AS

Borea Asset Management AS

Borea Asset Management har tillatelse fra Finanstilsynet til å forvalte alternative investeringsfond, verdipapirfondsforvaltning, aktiv forvaltning og investeringsrådgivning. Selskapet ble etablert 18.2.2005 og er eiet av Trond Mohn, Rieber-, Ulstein-familien og ansatte.

Selskapet har avtale om aktiv forvaltning med to investeringsselskaper og avtale om forvaltning og administrasjon av fire norske spesialfond, Borea Utbytte, Borea Høyrente, Borea Kreditt og Borea Obligasjon og UCITS-fondet Borea Rente. Samlet forvaltningskapital er ca 7 mrd. Våre kunder er store profesjonelle kunder og formuende privatpersoner.

Forretningsidé og strategi

Borea Asset Management er en aktiv og uavhengig forvalter med tro på en robust risikopremie i aksje- og kredittmarkedet. Vårt investeringsunivers er globalt med Europa og Norden som ståsted. Vår investeringsprosess kjennetegnes av langsiktighet, risikostyring og transparens. Vi skal tilby forvaltningstjenester tilpasset våre kunders behov og levere meravkastning. Vår målsetting er å være en preferert leverandør av forvaltningstjenester til profesjonelle investorer i Norge. Forvaltningskompetanse er bærebjelken vår. Vår forvaltning skal kjennetegnes ved aktiv og indeksuavhengig forvaltning kombinert med konsentrert risikotaking og dynamisk markedseksponering.

Retningslinjer

Andelseiere som ønsker å få tilsendt retningslinjer for bruk av stemmerett på vegne av fondene (vpfl §2-24), håndtering av interessekonflikter (vpfl §2-21), beste resultat vpfl §§2-28 og 2-29) eller informasjon om rutiner for klagebehandling henvender seg til forvaltningsselskapet på e-post post(a)borea.as eller pr telefon 53 00 29 00.

Klagebehandling

Andelseiere som ønsker å rette en klage til Borea Asset Management henvender seg til selskapet på e-post post@borea.as eller telefon 90121441. Formelle klager skal sendes skriftlig til selskapet enten pr e-post eller pr post.

Godtgjørelsesordning

Styret i Borea Asset Management AS har etablert godtgjørelsesordning for de ansatte i selskapet. Godtgjørelsesordningen omfatter alle ansatte i selskapet.

Godtgjørelsesordningen er i henhold til lov og forskrift om forvaltning av alternative investeringsfond og følger så langt det passer anbefalingen fra verdipapirfondenes forening om godtgjørelsesordninger.

Godtgjørelse til ansatte består av en fast og en variabel del. Variabel del er overskuddsdeling hvor deler av overskuddet tilfaller de ansatte etter nærmere bestemte regler og innenfor en forhåndsbestemt maksimumsramme. Fordelingen mellom de ansatte gjøres etter ulike kvantitative og kvalitative kriterier. Minimum 50 % av variabel godtgjørelse tilbakeholdes og investeres i egne fond. Tilbakeholdt variabel godtgjørelse utbetales over en treårs-periode. Tilbakeholdt variabel godtgjørelse kan helt eller delvis bortfalle og tilbakeføres til forvaltningsselskapet etter nærmere bestemte kriterier. 

Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig:

Borea Asset Management AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av Borea Asset Management AS.

Personopplysninger:

Med personopplysninger menes all informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson, så som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og personnummer.

Formålet med selskapets oppbevaring av personopplysninger:

Personopplysninger kan bare samles inn når det er til bestemte legitime formål og opplysningene skal i utgangspunktet ikke brukes til noe annet enn det de er samlet inn til.

Formålet med vår innsamling av personopplysninger er å oppfylle avtaler med kunden og gi best mulig service, oppfølging og kommunikasjon til kunden. Personopplysninger er også nødvendige for å kunne oppfylle lovpålagte plikter og oppgaver mot myndighetene, blant annet skatterapporteringen. Det innhentes kun personopplysninger som er nødvendige for dette formål, og det er ikke mulig å reservere seg mot å oppgi personopplysninger dersom man har et kundeforhold til Borea. Alle personopplysninger innhentes direkte fra kunden.

Personopplysninger kan brukes til markedsføring av Boreas produkter og tjenester med mindre kunden har reservert seg mot dette.

Dersom personer registrerer seg til nyhetsbrev fra Borea vil personopplysningene som blir samlet inn kun benyttes til dette formål og til informasjon om selskapets produkter. Personer kan når som helst melde seg av nyhetsbrev og personopplysningene vil bli slettet.

Avgivelse av personopplysninger til andre:

Personopplysninger vil bli avgitt til andre i forbindelse med lovpålagt rapportering til myndigheter og andre. Personopplysninger vil ikke under noen omstendigheter bli avgitt til andre som ledd i markedsføring.

Tilgang, korrigering og sletting:

Kunden kan ved skriftlig henvendelse be om å få opplysninger om hvordan Borea behandler personopplysninger og få en utskrift av de opplysningene selskapet har registrert. Kunden kan også be om å få utilstrekkelige eller feilaktige opplysninger korrigert og at unødvendig informasjon blir slettet.

Personopplysninger vil bli slettet når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet med behandlingen eller er oppbevaringspliktige som følge av lovgivningen.

For ytterligere opplysninger om personvern og behandling av personopplysninger hos Borea Asset Management AS ta kontakt pr epost post(a)borea.as.